Gozdna proizvodnja

Gozdna proizvodnja

Gozdna proizvodnja

Gozdna proizvodnja je naša tradicionalna dejavnost, ki jo izvajamo vse od začetka ustanovitve podjetja in smo jo teko razvoja dopolnjevali in posodabljali skladno z razvojem sodobnih tehnologij. V okviru te dejavnosti izvajamo:

sečnjo in izdelavo gozdno lesnih sortimentov,
spravilo lesa 
gozdno-gojitvena dela.

V okviru lastne proizvodnje izvajamo gozdno proizvodnjo tako v gozdovih v lasti Republike Slovenije, za manjše in večje zasebne lastnike gozdov, izvajamo pa tudi dela izven območja naše države (bivše sosednje države kot tudi v članicah evropske unije) .


Načrtovanje in izvajanje gozdne proizvodnje

V podjetju načrtujemo vsa dela gozdne proizvodnje, ter jih skladno z načrti, zakonodajo in ostalimi predpisi tudi izvajamo.

Glede na občasen povečan obseg dela in sezonski vpliv, pa imamo za izvajanje del z usposobljenimi zunanjimi izvajalci tudi sklenjene pogodbe o izvedbi del za posamezna delovišča.


Posek in spravila

Večino poseka in spravila opravimo na klasičen način z motorno žago in prilagojenim kmetijskim traktorjem oziroma zgibnikom. Z razvojem osnovne dejavnosti smo v podjetje vpeljali tudi strojno sečnja, tako da imamo danes  dva kompleta strojev za sečnjo in izvoz lesa.

 


Gozdnogojitvena in varstvena dela

Gozdnogojitvena in varstvena dela

Za opravljanje vseh vrst gozdnogojitvenih in varstvenih del imamo ustrezno usposobljene ljudi, ki dela opravijo skladno z zahtevami stroke. Ker se v podjetju zavedamo, kako zelo sta pomembni nega in varstvo gozda, opravimo vsa predpisana dela.

Glede na obseg dela in sezonski vpliv, imamo za izvajanje del z usposobljenimi zunanjimi izvajalci sklenjene pogodbe o izvedbi del za posamezna delovišča.