Gozdna proizvodnja

Gozdna proizvodnja

Gozdna proizvodnja

Gozdna proizvodnja je naša tradicionalna dejavnost, ki jo izvajamo vse od začetka ustanovitve podjetja in smo jo teko razvoja dopolnjevali in posodabljali skladno z razvojem sodobnih tehnologij. V okviru te dejavnosti izvajamo:

sečnjo in izdelavo gozdno lesnih sortimentov,
spravilo lesa 
gozdno-gojitvena dela.

V okviru lastne proizvodnje izvajamo gozdno proizvodnjo tako v gozdovih v lasti Republike Slovenije, za manjše in večje zasebne lastnike gozdov, izvajamo pa tudi dela izven območja naše države (bivše sosednje države kot tudi v članicah evropske unije) .


Načrtovanje in izvajanje gozdne proizvodnje

V podjetju načrtujemo vsa dela gozdne proizvodnje, ter jih skladno z načrti, zakonodajo in ostalimi predpisi tudi izvajamo.

Glede na občasen povečan obseg dela in sezonski vpliv, pa imamo za izvajanje del z usposobljenimi zunanjimi izvajalci tudi sklenjene pogodbe o izvedbi del za posamezna delovišča.


Posek in spravila

Večino poseka in spravila opravimo na klasičen način z motorno žago in prilagojenim kmetijskim traktorjem oziroma zgibnikom. Z razvojem osnovne dejavnosti smo v podjetje vpeljali tudi strojno sečnja, tako da imamo danes  dva kompleta strojev za sečnjo in izvoz lesa.

 
Sečnja
Marko Zoran 051-654-978
 

Gozdnogojitvena in varstvena dela

Gozdnogojitvena in varstvena dela

Za opravljanje vseh vrst gozdnogojitvenih in varstvenih del imamo ustrezno usposobljene ljudi, ki dela opravijo skladno z zahtevami stroke. Ker se v podjetju zavedamo, kako zelo sta pomembni nega in varstvo gozda, opravimo vsa predpisana dela.

Glede na obseg dela in sezonski vpliv, imamo za izvajanje del z usposobljenimi zunanjimi izvajalci sklenjene pogodbe o izvedbi del za posamezna delovišča.